Na?a in?pircia vedie vo svete mobility. C Toto je na?a vzia. V spolo?nosti ˲Ʊapp ?udia, ktor s entuziastick v oblasti technolgi a inovci vytvraj vysoko?inn kvalitn produkty na pou?itie pre motorov vozidl. Po?iadavky na?ich zkaznkov s na?ou najvy??ou prioritou. Spolo?nos? ˲Ʊapp im poskytuje vysok? stupe pridanej hodnoty v oblasti mobiln?ch aplikci.